نماینده ها


تبریز


شرکت گیتی صنعت وندا

به نمایندگی آقای صمد باقریان خسروشاهی

شماره تماس: ۰۹۱۴۳۱۴۶۰۲۴